STL-MO : ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

Model STL-MO1

 

 

Model STL-MO2

 

 

 

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO1-01

 

Model STL-MO1-01 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO1-011 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO1-012 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO1-013 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO1-014 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO1-015 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO1-02

 

Model STL-MO1-02 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO1-021 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO1-022 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO1-023 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO1-024 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO1-025 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO1-03

 

Model STL-MO1-03 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO1-031 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO1-032 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO1-033 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO1-034 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO1-035 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

 

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO2-01

Model STL-MO2-01 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO2-011 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO2-012 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO2-013 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO2-014 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO2-015 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

 

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO2-02

Model STL-MO2-02 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO2-021 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO2-022 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO2-023 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO2-024 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO2-025 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  


ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO2-03

Model STL-MO2-03 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO2-031 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 50
STL-MO2-032 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 50
STL-MO2-033 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 50
STL-MO2-034 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 50
STL-MO2-035 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 50

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

Visitors: 260,716