AL-SUS : ฉากหนวดกุ้งสแตนเลส

ฉากหนวดกุ้งรองรับตะแกรงฝาท่อ

ฉากสแตนเลสหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อสแตนเลส

 

ฉากสแตนเลสหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อสแตนเลส

รุ่น Model AL-SUS-01

Model AL-SUS-01 ฉากสแตนเลสหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อ ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
AL-SUS-011 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 25x25 3.17 2
AL-SUS-012 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 25x25 4.76 2
AL-SUS-013 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 32x32 3.17 2
AL-SUS-014 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 32x32 4.76 2
AL-SUS-015 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 38x38 3.17 2
AL-SUS-016 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 38x38 4.76 2
AL-SUS-017 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 50x50 3.17 2
AL-SUS-018 ฉากหนวดกุ้งรับฝาท่อ 50x50 6.35 2

 

 

Visitors: 260,716