GTS-EX : ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีกด้านบน

 • ป้องกันการตกท่อระบายน้ำ
 • ป้องกันหนูขึ้นจากท่อระบายน้ำ 
 • ป้องกันเศษขยะตกท่อระบายน้ำ

 มีจำหน่ายหลายขนาด ผู้ใช้งานเลือกซื้อได้ตามโมเดลด้านล่างนี้

หรือ สามารถสั่งผลิตตามแบบต่างๆได้

 

 

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-01

Model GTS-EX-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 25
GTS--EX-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 25
GTS-EX-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-EX-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-EX-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-EX-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-EX-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-EX-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25
GTS-EX-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 25
GTS-EX-110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 25
GTS-EX-111 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 25
GTS-EX-112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 25
GTS-EX-113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 25
         
Model GTS-EX-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก

รุ่น ความสูงบ่า 32 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-02

Model GTS-EX-02ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.)
(L)ความยาว(ม.)
(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-021 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 20 3 1 32
GTS-EX-022 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 20 6 1 32
GTS-EX-023 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 25 3 1 32
GTS-EX-024 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 25 6 1 32
GTS-EX-025 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 30 3 1 32
GTS-EX-026 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 30 6 1 32
GTS-EX-027 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 40 3 1 32
GTS-EX-028 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 40 6 1 32
GTS-EX-029 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 50 4.5 1 32
GTS-EX-0210ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 50 6 1 32
GTS-EX-0211 ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 60 6 1 32
GTS-EX-0212ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 80 6 1 32
GTS-EX-0213ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก 100 6 1 32
Model GTS-EX-02ตะแกรงเหล็กเพิ่มเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-03

GTS-EX-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-031 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 20 3 1 38
GTS-EX-032 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 20 6 1 38
GTS-EX-033 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 25 3 1 38
GTS-EX-034 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 25 6 1 38
GTS-EX-035 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 30 3 1 38
GTS-EX-036 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 30 6 1 38
GTS-EX-037 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 40 3 1 38
GTS-EX-038 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 40 6 1 38
GTS-EX-039 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 50 4.5 1 38
GTS-EX-0310 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 50 6 1 38
GTS-EX-0311 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 60 6 1 38
GTS-EX-0312 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก 80 6 1 38
GTS-EX-0313 ตะแกรงเหล็กฝาท่อเหล็กฉีกบน 100 6 1 38
GTS-EX-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก

รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-04

GTS-EX-04 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-041 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 20 4 1 50
GTS-EX-042 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 20 6 1 50
GTS-EX-043 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 25 4 1 50
GTS-EX-044 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 25 6 1 50
GTS-EX-045 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 30 4 1 50
GTS-EX-046 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 30 6 1 50
GTS-EX-047 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 40 4 1 50
GTS-EX-048 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 40 6 1 50
GTS-EX-049 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 50 4 1 50
GTS-EX-0410 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 50 6 1 50
GTS-EX-0411 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 60 6 1 50
GTS-EX-0412 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 80 6 1 50
GTS-EX-0413 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก 100 6 1 50
GTS-EX-04 รางระบายน้ำเหล็กติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก

รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-05

GTS-EX-05 ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T) เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-051ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 20 4 1 65
GTS-EX-052ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 20 6 1 65
GTS-EX-053ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 25 4 1 65
GTS-EX-054ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 25 6 1 65
GTS-EX-055ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 30 4 1 65
GTS-EX-056ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 30 6 1 65
GTS-EX-057ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 40 4 1 65
GTS-EX-058ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 40 6 1 65
GTS-EX-059ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 50 4 1 65
GTS-EX-0510ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 50 6 1 65
GTS-EX-0511ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 60 6 1 65
GTS-EX-0512ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 80 6 1 65
GTS-EX-0513ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก 100 6 1 65
GTS-EX-05 ฝาปิดบ่อพักเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้ 


 

 

ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก

รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-06

GTS-EX-06 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-061 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 30 3 1 75
GTS-EX-062 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 30 6 1 75
GTS-EX-063 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 40 3 1 75
GTS-EX-064 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 40 6 1 75
GTS-EX-065 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 40 9 1 75
GTS-EX-066 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 50 3 1 75
GTS-EX-067 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 50 6 1 75
GTS-EX-068 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 50 9 1 75
GTS-EX-069 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 60 6 1 75
GTS-EX-0610 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 60 9 1 75
GTS-EX-0611 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 70 6 1 75
GTS-EX-0612 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 70 9 1 75
GTS-EX-0613 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 80 6 1 75
GTS-EX-0614 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 80 9 1 75
GTS-EX-0615 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 80 12 1 75
GTS-EX-0616 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 100 6 1 75
GTS-EX-0617 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 100 9 1 75
GTS-EX-0618 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก 100 12 1 75
GTS-EX-06 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กฉีก

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรงสแตนเลส สแตนเลสสตีล stainless รางน้ำสแตนเลส
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กฉีก

Visitors: 260,717