AL-GTS : ฉากหนวดกุ้งเหล็ก

ฉากหนวดกุ้งเหล็กรองรับตะแกรง

ฉากเหล็กหนวดกุ้งเหล็กรองรับตะแกรงเหล็กฝาท่อ

 ช่วยให้ตะแกรงเหล็กฝาท่อวางบนรางปูนได้ฉากมากขึ้นและวางขนานไปกับรางปูน 

มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 25x25mm. จนถึงขนาด 75x75 mm. ความยาว 2 m.

ตามโมเดลดังนี้ : AL-GTS-01 , AL-GTS-02 , AL-GTS-03 , AL-GTS-04 และ AL-GTS-05

หรือสั่งผลิตตามขนาดและความยาวอื่นๆได้ 


ฉากเหล็กหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่น Model AL-GTS-01

Model AL-GTS-01 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
Model AL-GTS-011 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 25x25 3 2
Model AL-GTS-012 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 25x25 4.5 2
Model AL-GTS-013 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 25x25 6 2

 

 

ฉากเหล็กหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่น Model AL-GTS-02

Model AL-GTS-02 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
Model AL-GTS-021 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 32x32 3 2
Model AL-GTS-022 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 32x32 4.5 2
Model AL-GTS-023 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 32x32 6 2

 

 

ฉากเหล็กหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่น Model AL-GTS-03

Model AL-GTS-03 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
Model AL-GTS-031 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 38x38 3 2
Model AL-GTS-032 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 33x38 4.5 2
Model AL-GTS-033 ฉากเหล็กหนวดกุ้ง 38x38 6 2

 

 

ฉากเหล็กหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่น Model AL-GTS-04

Model AL-GTS-04 ฉากหนวดกุ้งเหล็กรับตะแกรง ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
Model AL-GTS-041 ฉากหนวดกุ้งเหล็กรับตะแกรง 50x50 3 2
Model AL-GTS-042 ฉากหนวดกุ้งเหล็กรับตะแกรง 50x50 4.5 2
Model AL-GTS-043 ฉากหนวดกุ้งเหล็กรับตะแกรง 50x50 6 2
Model AL-GTS-044 ฉากหนวดกุ้งเหล็กรับตะแกรง 50x50 9 2

 

 

ฉากเหล็กหนวดกุ้งรับตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่น Model AL-GTS-05

Model AL-GTS-05 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ ขนาด(mm.) หนา(mm.) ยาว(m.)
Model AL-GTS-051 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ 75x75 3 2
Model AL-GTS-052 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ 75x75 4.5 2
Model AL-GTS-053 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ 75x75 6 2
Model AL-GTS-054 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ 75x75 9 2
Model AL-GTS-055 ฉากพร้อมหนวดกุ้งรับฝาท่อ 75x75 12 2

 

 

Visitors: 260,717