วิธีการแปลงหน่วยการวัด

การแปลงหน่วยความยาว

 

ระบบเมตริก

10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร
10 mm. = 1cm.
100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร
100 cm. = 1 m.
1,000 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เมตร
1,000 mm. = 1 m.
1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร
1,000 m. = 1 km.

 

 

 ระบบอังกฤษ

12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต
3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา
1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์

 

 

ระบบเมตริกเทียบระบบอังกฤษ

1 เมตร เท่ากับ 39.37 นิ้ว
2.54 เซนติเมตร เท่ากับ 1 นิ้ว

 

 

 

Visitors: 260,716